Ο ΚΑΙΡΟΣ

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Πως γίνεται η ψηφοφορία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)
Άρθρo 140
Eκλoγή τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας
1Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Boυλή ενεργείται με oνoμαστική ψηφoφoρία και σε ειδική συνεδρίαση, πoυ συγκαλείται από τoν Πρόεδρo της Boυλής έναν τoυλάχιστo μήνα πριν από τη λήξη της θητείας τoυ εν ενεργεία Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας, σύμφωνα με τα oριζόμενα στις επόμενες διατάξεις.
2. Σε περίπτωση oριστικής αδυναμίας τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας να εκπληρώσει τα καθήκoντά τoυ κατά τoυς oρισμoύς τoυ άρθρoυ 34 παρ. 2 τoυ Συντάγματoς, καθώς επίσης και σε περίπτωση πoυ o Πρόεδρoς παραιτηθεί, πεθάνει ή κηρυχθεί έκπτωτoς κατά τις διατάξεις τoυ Συντάγματoς, η Boυλή συγκαλείται σε συνεδρίαση για την εκλoγή νέoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας μέσα σε δέκα ημέρες τo αργότερo, αφότoυ έληξε πρόωρα η θητεία τoυ πρoηγoύμενoυ Πρoέδρoυ.
3. H εκλoγή τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας εγγράφεται σε ειδική ημερήσια διάταξη, της oπoίας η ανακoίνωση γίνεται πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την oριζόμενη σ’αυτήν ημερoμηνία ψηφoφoρίας, σύμφωνα με τo άρθρo 32 παρ. 3 τoυ Συντάγματoς.
4Tης εκλoγής τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας δεν πρoηγείται συζήτηση.
5H Boυλή ψηφίζει ύστερα από πρoτάσεις πoυ μπoρoύν να γίνoυν μόνo από τις Koινoβoυλευτικές Oμάδες.Δικαίωμα πρότασης επίσης έχει και η κατά την έννoια τoυ άρθρoυ 16 παρ. 5 Oμάδα των ανεξαρτήτων,υπoψήφιoς της oπoίας θεωρείται όπoιoς συγκεντρώσει τις περισσότερες υπoδείξεις των μελών τηςΆλλες υπoψηφιότητες δεν ανακoινώνoνται στη Boυλή.
6H oνoμαστική ψηφoφoρία για την εκλoγή Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας διεξάγεται πάντoτε με oνoμαστική κλήση. O Πρόεδρoς καλεί ένα Boυλευτή από τη Συμπoλίτευση και έναν από την Aντιπoλίτευση για να εκφωνήσoυν τoν κατάλoγo των Boυλευτών και να καταμετρήσoυν τις ψήφoυς. Kάθε Boυλευτής μετά την oνoμαστική κλήση τoυ αναφέρει τo όνoμα της πρoτίμησής τoυενώ oι ψηφoλέκτες σημειώνoυνκαθένας χωριστάτην ψήφo κάθε BoυλευτήBoυλευτές πoυ δεν επιθυμoύν να εκφράσoυν την πρoτίμησή τoυς υπέρ oρισμένoυ πρoσώπoυ δηλώνoυν «παρών». Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται αιτιoλόγηση της ψήφoυ. To άρθρo 72 παρ. 8 εφαρμόζεται αναλόγως.
7Mετά τo πέρας της oνoμαστικής ψηφoφoρίας συντάσσεται πρακτικό στo oπoίo καταχωρίζoνται τα oνόματα των παρόντων και των απόντων Boυλευτών, η ψήφoς καθενός κατά την πρoηγoύμενη παράγραφo, καθώς και τo απoτέλεσμα της ψηφoφoρίας. To πρακτικό ψηφoφoρίας υπoγράφεται από τoυς ψηφoλέκτες, τoν Πρόεδρo και τoυς Γραμματείς της Boυλής και καταχωρίζεται στα Πρακτικά.
9. Όταν o Πρόεδρoς της Boυλής αναπληρώνει τoν Πρόεδρo της Δημoκρατίας, αντικαθίσταται πρoσωρινά στην άσκηση των καθηκόντων τoυ από τoυς κατά τo άρθρo 10 αναπληρωτές τoυ.

Τρίτη, 6 Αυγούστου 2013

egnatiapost.gr - «SOS» για την έλλειψη αίματος στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την επιστολή που έστειλε η συντονίστρια διευθύντρια του Κέντρου Αίματος ΑΧΕΠΑ, Ελένη Χασαποπούλου - Ματάμη στους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών, οι συλλεγόμενες μονάδες αίματος αυτές τις ημέρες έχουν μειωθεί σημαντικά, παρά τις προσπάθειες για προσέλκυση αιμοδοτών, τη συνέχιση των εξορμήσεων και το συνεχή αγώνα του συλλόγου «Πηγή Ζωής». Επιπλέον, είναι άγνωστο πότε θα αρχίσει ο μοριακός έλεγχος του αίματος για τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ: ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ

Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ: ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ: Την προηγούμενη εβδομάδα δέχτηκα την επίσκεψη από έναν παλιό εθελοντή αιμοδότη μας τν κ. Ιωάννη Καραζόλη. Ο αιμοδότης αυτός πρόσφερε στην ...

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Εκλογές γι την ανάδειξη του Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Άγιος Παύλος και των αντιπροσώπων της ΠΟΕΔΗΝ


Συναδέλφισσες – συνάδελφοι


Η κίνηση μας έχει συγκροτημένη και μοναδική σταθερή αξία, την Συναδελφικότητα μας. Όπως στις 5/4/11 για την ΕΔΟΘ – ΑΔΕΔΥ, έτσι και τώρα, ξαναδώστε ανεπιφύλακτη, ευσυνείδητη ψήφο εμπιστοσύνης, για την περιφρούρηση του Νοσοκομείου μας και στείλτε το μήνυμα, ότι τα αφεντικά στο Νοσοκομείο μας, είστε εσείς, οι εργαζόμενοί του και μόνο εσείς.ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ


Οι  υποψήφιοι για το Δ.Σ. του Σωματείου
Αναστασιάδης Γεώργιος   Μεταφ. Ασθενών
Βενετίδου Ελένη               Νοσηλεύτρια
Γιαννακόπουλος Πάρης    Ιατρός
Κόμπου Σμαρώ                 Νοσηλεύτρια
Μαυρίδης Ευστράτιος       Νοσηλευτής
Μπαλάσκα Αγγελική         Βοηθός θαλάμων
Μπασδάνη Άννα               Διοικ.Υπάλληλος
Νέδος Σταύρος                 Προσωπ.Ασφάλειας
Νικολιδάκης Άγγελος        Ιατρός
Παραθύρα Μαρία              Νοσηλεύτρια
Πασχαλίδης Δημήτριος      Νοσηλευτής
Σαριτζόγλου Αναστασία    Νοσηλεύτρια
Ταρταρή Σοφία                 Νοσηλεύτρια
Χρυσοχοΐδης Παύλος        Τεχνολ Ιατρικ. Εργγια την Εξελεγκτική Επιτροπή


Αρβανίτη Βασιλική           Νοσηλεύτρια
Δεβετζής Αναστάσιος       Μεταφ.Ασθενών
Ζέκη Ευθυμία                   Φυσιοθ/τρια
Θεοδοσιάδου Μαρία        Διοικητ.Υπάλ.
Τσαμασιώτη Σοφία           Νοσηλεύτρια


            
για την ΠΟΕΔΗΝ

Αναστασιάδης Γεώργιος        Μεταφ. Ασθενών
Αρβανίτη Βασιλική                Νοσηλεύτρια
Βενετίδου Ελένη                     Νοσηλεύτρια
Δεβετζής Αναστάσιος             Μεταφ. Ασθενών
Ηλιάδης Κυριάκος                  Μεταφ. Ασθενών
Κόμπου Σμαρώ                        Νοσηλεύτρια
Μαλαμίδου Βικτωρία              Παρασκευάστρια
Μαυρίδης Ευστράτιος             Νοσηλευτής
Μπαλάσκα Αγγελική               Βοηθός θαλάμων
Μπασδάνη Άννα                      Διοικητικός Υπάλ.
Νέδος Σταύρος                         Προσ. Ασφαλείας
Παραθύρα Μαρία                     Νοσηλεύτρια
Παρναβέλας Γεώργιος              Εργάτης
Πασχαλίδης Δημήτριος            Νοσηλευτής
Παυλίδου Δέσποινα                  Νοσηλεύτρια
Σαριτζόγλου Αναστασία          Νοσηλεύτρια
Ταρταρή Σοφία                         Νοσηλεύτρια
Τσολάκογλου Ιωάννης             Νοσηλευτής
Τσουκανά-Δαλαμάγκα Μαρία Πλύντρια
Χρυσοχοΐδης Παύλος               Τεχνολόγος Ιατρικ. Εργ.


Συναδελφική, ευσυνείδητη ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 του Ιούνη

Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Οι αλλαγές στον Υγειονομικό Χάρτη της Βόρειας Ελλάδας


Τα πάνω κάτω φέρνουν στα νοσοκομεία τα σχέδια που προωθεί το υπουργείο Υγείας. Συγχωνεύονται νοσοκομεία, κάποια αλλάζουν χρήση, ενώ δημιουργούνται νέα τμήματα και υπηρεσίες που θα στελεχωθούν με το υπάρχον προσωπικό.
Στόχος, όπως ανέφερε χτες από τη Θεσσαλονίκη η ηγεσία του υπουργείου, να αυξηθεί η πληρότητα, να σταματήσουν οι αλληλοεπικαλύψεις και να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες.
Το «στοίχημα» είναι, όπως τονίστηκε χτες στην ευρεία σύσκεψη για την αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας που έγινε στη Θεσσαλονίκη υπό τον υπουργό, Ανδρέα Λοβέρδο, να καλύπτονται οι ανάγκες νοσοκομειακής περίθαλψης και να αυξηθεί η παραγωγικότητα.
Η πρωταρχική επιλογή
Για τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης πρωταρχική επιλογή είναι να συγχωνευτούν τα νοσοκομεία πρώην Β΄ ΙΚΑ και «Αγιος Παύλος» ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο νοσοκομείο 450 κλινών, όπως υπογράμμισε ο διοικητής της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, Χρήστος Ζηλίδης. Το Νοσοκομείο Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων μετατρέπεται σε Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου, ενώ το Ειδικών Παθήσεων σε Κέντρο Αίματος Βορείου Ελλάδος. Συγχωνεύονται διοικητικά τα νοσοκομεία «Γ. Γεννηματάς» - «Αγιος Δημήτριος» καθώς και τα «Αγιος Παύλος»– πρώην Β΄ ΙΚΑ.

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Αποτέλεσμα εκλογών για την ΕΔΟΘ στο νοσοκομείο "Άγιος Παύλος"


Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων από την εκλογική διαδικασία, που διεξήχθη στις 5/4/2011, για την ανάδειξη των εκπροσώπων της ΕΔΟΘ (ΑΔΕΔΥ) από το Νοσοκομείο "Άγιος Παύλος" εκλέγονται οι εξής:

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ   4 έδρες
Βενετίδου Ελένη
Μαυρίδης Ευστράτιος
Σαριτζόγλου Αναστασία
Πασχαλίδης Δημήτριος

Α.Κ.Ε.                                     4 έδρες
Βαλαρούτσος Δημήτριος
Καρυπίδου Σοφία
Χήτα Βασιλική
Τσιτινίδης Ηλίας

Τ.Α.Σ.Υ.                                  1 έδρα
Τσερέπης Αιμίλιος